Garancia mobility obsahuje:

MEDZINÁRODNÝ HOT LINE 24/7 (asistencia vo vybraných krajinách)
BEZPLATNÝ PRÍJAZD TECHNIKA (v prípade, že je vozidlo nepojazdné)
BEZPLATNÝ ODŤAH VOZIDLA (do najbližšieho servisu ak je nepojazdné)
BEZPLATNÉ NÁHRADNÉ VOZIDLO ALEBO UBYTOVANIE (podľa dohody, ak sa porucha nedá odstrániť do 5h)

Zaistenie a preplatenie náhradného vozidla tej istej kategórie po dobu opravy až na 6 dní (pokiaľ sa závada nedá v servise odstrániť v ten istý deň). Poskytnutie náhradného vozidla je podmienené blokáciou peňazí z platobnej karty zákazníka. Vrátením náhradného vozidla bude klientovi blokovaná suma na karte uvoľnená.

Garancia mobility platí:

Prehliadkou vozidla v ktoromkoľvek autoservise Q-SERVICE v období od 1.6. do 15.9. 2019

Platnosť garancie mobility:

Od 1.6. do 30.9. 2019 – do 5000 km od prehliadky vozidla. Registráciou súhlasím s využitím osobných údajov a údajov o vozidle v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov.

Prehliadka obsahuje kontrolu:

Bŕzd, Uloženia, Batérie, Dobíjania, Ventilácie, Tesnosti palivovej sústavy, Riadenia, Tlmenia a pruženia, Stavu pneumatík vrátane rezervy, Osvetlenia, Stieracov, Častí pohonu, Náplní a kvapalín, Klimatizácie, Povinnej výbavy,

Asistenčná služba s garanciou mobility pre zákazníkov Q-SERVICE je obmedzená na odstránenie závady a spojazdnenie vozidla v prípade neočakávanej technickej závady a spojazdnenie vozidla v prípade neočakávanej technickej poruchy (netýka sa teda škodových udalostí a opráv po dopravnej nehode). V prípade dopravnej nehody je nutné postupovať podľa pokynov príslušnej poisťovne a neplatí ponuka služieb poskytovaných zadarmo sieťou Q-SERVICE. Pri asistencii a oprave defektu pneumatiky sa neposkytuje odťah vozidla a náhradné vozidlo. Všetky náklady spojené s opravou si zákazník hradí sám. Príprava vozidla (napr. inšpekčná prehliadka a servis podľa najbližšieho intervalu) a odstránenie zistených závad je hradené podľa platného cenníka.

 

Porucha vozidla – Garancia Mobility 2019.

Všeobecné podmienky

Za poruchu vozidla považujeme neočakávanú poruchu komponentov vozidla, ktoré sa pri bežnej technickej kontrole vozidla nedajú odhaliť (Porucha motora a prevodovky plus komponentov súvisiacich s činnosťou týchto systémov(mechanická, elektrická), poškodenie hadíc a elektrického vedenia, poškodenie autobatérie (skrat), neočakávaný únik chladiva z motora, porucha brzdového systému, porucha podvozkových komponentov z dôvodu zadretia a ulomenia(poloos, kĺby), zadretie kompresora klimatizácie, porucha emisného systému.

Za poruchu nepovažujeme - činnosti súvisiace s pravidelnou výmenou dielov (opotrebovanie brzdových kotúčov a segmentov, opotrebovanie tlmičov, opotrebovanie podvozkových dielov, opotrebovanie výfukového systému, opotrebovanie filtrov) , nefunkčnosť a únik chladiva z klimatizačného systému, nedostatok pohonných hmôt a prevádzkových náplní, zámena paliva, nedostatok paliva, vybitie akumulátora, únik vzduchu z pneumatík, zlomenie, strata alebo uzamknutie kľúčov vo vozidle, periodické a iné údržby a prehliadky vozidla, osvetlenie vozidla, vandalizmus, nedostatky v povinnej výbave a príslušenstve (napr. absencia rezervného kolesa). Zlyhanie alebo porucha prívesu. Poškodenie vozidla z dôvodu nehody alebo vplyvom počasia.

Ubytovanie a prenájom vozidla je možné zabezpečiť v garantovanom čase iba v prípade, že v danej lokalite sa nachádzajú poskytovatelia takýchto služieb. U niektorých poskytovateľov služieb v zahraničí je potreba úhrady za službu priamo u poskytovateľa. V tom prípade objednávateľ berie na vedomie, že doklad na úhradu musí byť vystavený na poskytovateľa služby Garancia mobility. Tento doklad sa následne bude refundovať objednávateľovi po návrate do domovskej krajiny poskytovateľom služby Garancia mobility.